Hide menu

REMESO: Forskning om migration, etnicitet och samhälle

Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) leds av en föreståndare utsedd av Rektor, samt en biträdande föreståndare.
REMESO:s föreståndare är professor Anders Neergaard
Biträdande föreståndare är professor Stefan Jonsson

REMESO utvecklar en forskningsbaserad förståelse av migration, etnicitet och samhälle utifrån flera perspektiv - individuell erfarenhet, lokalsamhällets utveckling och det civila samhällets relation till arbetsmarknadens förändringar samt skiftande förutsättningar för medborgarskap och välfärd. Dessa teman granskas dels med fokus på framväxten av politik och praxis för regeringar, myndigheter, icke-statliga organisationer, medier, företag och fackföreningar samt i termer av deras konsekvenser för arbetskraftsinvandrare, asylsökande och etniska minoriteter. Samtidigt är frågor om migration, etnicitet och samhälle kontextberoende genom ett utforskande av nationalstatens omvandling, globalisering och regional integration. REMESO: s forskning omfattar också projekt som sammanför migration och etnicitet med postkolonial historia, utbildning och hälsofrågor.

Utvecklingen av forskningen vid REMESO erhåller starkt stöd från Linköpings universitet, genom Filosofiska Fakulteten och rektorn. Initialt, fick Institutet ett betydande långsiktigt "center of excellence" bidrag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS/Forte) för forskning på temat "Labour Market Restructuring, Migration and Social Inclusion". REMESO har därutöver framgångsrikt beviljats forskningsanslag från såvöl svenska som internationella forskningsfinansiärer.
REMESO följer de etiska riktlinjer som fastställts av forskningsråden och forskarsamhället. För ytterligare information se http://codex.vr.se/ hos Vetenskapsrådet.

Denna del av REMESO: s hemsida presenterar pågående såväl som nyligen avslutade forskningsprojekt och tillhörande publikationer, uppdelade i fem tematiska strömmar (enbart på engelska, syns i vänsterspalten). Projekten och specifika ämnesområden kan även sökas fram genom nyckelord och forskarnamn eller med fritextsökning. Den huvudsakliga projektinformationen finns på engelska men varje projekt har en sammanfattning på svenska.

Sök

Sök i texterna för alla projekt

 

 Page responsible: erik.berggren@liu.se
Last updated: 2017-03-24